Tuginedes kogemustele, aitame klienti ideest lahenduseni
FIRMAST
KVALITEEDI- JA KESKKONNAPOLIITIKA
Huvitatud osapoolte teavitamine ettevõtte olulistest keskkonnaaspektidest
TÖÖTAJAD
REFERENTSID
TAGASISIDE

KVALITEEDI- JA KESKKONNAPOLIITIKA

Tallinna Linnaehituse AS põhitegevused on ehituse projektijuhtimine, omanikujärelevalve ja ehitusteenuse osutamine.

Tallinna Linnaehituse AS kvaliteedi- ja keskonnapoliitika aluseks on:

 • Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide ja muude nõuete täitmine;
 • Standardite ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 nõuete järgimine ja pidev parendamine.

Tallinna Linnaehituse AS kvaliteedialane tegevus peab tagama teenuste osutamisel klientide, koostööpartnerite ja omanike rahulolu.

Kvaliteedipoliitika aluseks on:

 • ettevõtte majandustegevuse efektiivsus;
 • ehituse projektijuhtimise ja omanikujärelevalve kvaliteedi pidev parendamine;
 • koostöövalmindus klientide ja koostööpartneritega;
 • kokkulepetest kinnipidamine;
 • suund arengule (töötajate koolitamine, võimalikult parima tehnika ja tehnoloogia tundmaõppimine, olmetingimuste parendamine jms);
 • meeskonnatöö ja töötajate motiveeritus (tasu, soodustused, puhkused, ohutu ja meeldiv töökeskkond jms);
 • hoolitsemine ettevõtte hea maine eest.

Tallinna Linnaehituse AS keskkonnapoliitika suunad ettevõtte juhtimisel ja ehitusprotsessis läbi ehituse projektijuhtimise ning järelevalve on:

 • keskkonnasaastamise vältimiseks või selle vähendamiseks kaasaaitamine;
 • materjali- ja energiaressursside säästlik kasutamine;
 • ehitusel tekkivate jäätmete taaskasutamisele kaasaaitamine;
 • õnnetuste ja hädaolukordade vältimine ning ennetamine, tegutsemisoskus nende tekkimisel;
 • koostööpartnerite valimine lähtudes nende keskkonnaalasest pädevusest;
 • üldsuse teavitamine ettevõtte tegevusega kaasnevatest keskkonnamõjudest ja nende vähendamise viisidest interneti koduleheküljel.

 

Oleg Baum

Juhatuse liige

10.03.2017

 

Kontakt: Tallinna Linnaehituse AS, Kadaka tee 131/2, 12915 Tallinn, Tel: 677 1770, e-post tle@tle.ee